60ribo.org.il אתר ששים רבוא

posted in: Uncategorized | 1
[

60ribo.org.il אתר ששים רבוא  

 

ציטוט מספר קול התור, פרק ה’, שמתאר את שיטת הגר”א להביא את הגאולה, שנכתב ע”י א’ מתלמידיו

ז) רבנו ביאר את הפסוק “הקטן יהי’ לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה’ בעתה אחישנה”. חז”ל חלקו בעתה אחישנה לשני אופנים, זכו אחישנה, לא זכו בעתה אך סו”ס אין מקרא יוצא מידי פשוטו אשר גם בעתה אחישנה, אכן למתי כשהקטן יהי’ לאלף היינו לכשנגיע בעצמנו עד הדרגא של האלף הקטן באתערותא דלתתא, והצעיר לגוי עצום. הקטן והצעיר הוא אפרים שהוא משיח בן יוסף שתפקידו קבוץ גליות. לגוי עצום היינו ששים רבוא, אז אפילו בעתה אחישנה והיא הדרך האמצעית שבדרשת חז”ל.

בתיקוני צפנת פענח כלולים ח”י הסגולות של שפע עליון של ברכת שמים, כלם צפונים בסוד טצ”ץ ביסוד שהוא המספר העליון של משיח בן יוסף שבאיתערותא דלתתא בכוונת הקטן יהי’ לאלף וכו’ כמבואר להלן. וכל אחד מח”י הסגולות האלה אחוז במספר זה, כל אחד בטוריא דיליה כדלהלן.

בכל מעשה ידינו בעבודת קבוץ גליות וישוב ארה”ק ובכל תפלותינו לחיי והצלחת משיחא דאתחלתא משיח בן יוסף, עלינו לכון בכונה תמידית את המספר הנשגב הזה טצ”ץ ביסוד, להגיע בכח ידינו בסוד מעשה וחשבון עפ”י רבנו הגר”א לדרגת המספר הזה שהיא הדרגה העליונה שבאתערותא דלתתא. וה’ הבוחר בציון יסייענו בסייעתא דשמיא מלאה ושלמה להגיע עד האלף הגדול, שבו הגאולה השלמה במהרה בימינו אמן.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *