סדקים בהתנגדות החרדית לעליה להר הבית

posted in: דברי תורה | 0

https://www.ykr.org.il/modules/Ask/answer/9763

בתשובה הרב מודה שניתן על ידי הדרכה מתלמיד חכם לעלות להר הבית בלי לעבור איסור אלא בגלל ההשפעה על אחרים שאינם נאמנים להלכה הוא פסק מה שמופיע למטה:

כיום יש כאלה העולים להר הבית והם עולים כמובן לעזרת ישראל ומסתמכים על טבילה ועל זה שהם יודעים את מקום קודש הקודשים ודרך זה מחשבים את שטח הר הבית שמותר להיכנס אליו.
ידוע שמרן הגאון רבינו עובדיה יוסף יצא נגד זה, שטוען שנכנסים למקום הקודש וקודש הקודשים ועזרת כהנים שיש איסור כרת לדעת הרמב”ם. האם גם כיום אסור לעלות להר הבית כמובן למקומות המותרים למרות שטבלתי במקווה כשר לנידה וטבלתי גם את הבגדים?

האם עדיין קיימת מצוות השתחואה בעזרת ישראל(החיל) כיום?

thumbמס’ 9763

הרב המשיב: מרן ראש הישיבה, הגאון הרב מאיר מאזוז שליט”א

מן הדין מותר אבל עלולים ליכשל. צריך לדעת המדה בדיוק ע”פ הוראת חכם. [ראה בדברי מרן גאון עוזנו רבי עובדיה יוסף זצוק”ל, הנדפסים בספר מעדני מלך חלק א’ פרק ט”ו עמוד שכ”א. והבן].
להשתחוות בעזרת ישראל בימינו נראה כמשתחוה למסגד עומר.

Thumb

שאלת המשך:

מתשובת מרן ראש הישיבה לא ברור האם אפשר להעלות להר הבית או לא, דהיינו אפילו שמעיקר הדין מותר, אבל יש חשש שלא יטבלו כדין וכן שנשים ירצו לעלות להר וזה לא פשוט בכמה אופנים. ומסתמא זה כוונת מרן במה שכתב שעלולים להכשל, אלא שסיים שצריך לדעת המידה בדיוק ע”פ הוראת חכם, ומשמע שא”כ אינו חושש להנ”ל.
על כל פנים מה דעת הרב למי שיודע את המידות המדויקות האם אפשר לעלות או לא לעלות כדעת רוב חכמי ישראל, בגלל כמה מכשולות שיכולות להיוצר מזה.

הרב המשיב: מרן ראש הישיבה, הגאון הרב מאיר מאזוז שליט”א

יש מכשולות רבים שציין אותם הגר”ע יוסף בספר מעדני מלך. עיין שם.
[לתועלת הרבים שאין מצוי בידם הספר הנ”ל נעתיק לשונו: אלה שקוראים את עצמם “נאמני הר הבית”, בשביל להתפלל מנחה איזה בעיות ומלחמות עושים שם, מה הדברים האלה? מה התועלת בזה? המסגד עומר יושב במקומו, הערבים הטמאים ימח שמם במקומם, אם תתפלל מנחה שם או לא תתפלל זה העיקר? עושים מזה עסק גדול, והאמת היא כמו שאמרנו, וכי אתה יכול לראות שאנשים יכנסו ונשים לא יכנסו?! יצעקו: ‘מה אתה עושה הפליה, גזעני, איפה שויון זכויות’? וכי כל אשה תשאל אותה האם את נדה, זבה? מי יכול לשאול שאלות כאלה? בחורה רווקה היא נדה. לא תוכל להיות טהורה אלא ביום טבילתה, ויעבור עליה הערב, למחר היא טהורה. וכי כל אשה תביא פתק מהבלנית שטבלה? לכן היו מוכרחים לא להפלות בין איש לאשה, ועשו הרבנות תקנה משנים קדמוניות ‘שום איש ואשה לא יכנסו להר הבית’.
גם איש בעל קרי צריך שיהיה טהור, שטבל, אדם שהוא טמא שטומאה יוצאת מגופו, אינו יכול להכנס להר הבית, עד שיעריב שמשו. מאיפה אנחנו יכולים לדעת אם האיש הזה הוא בעל קרי או לא בעל קרי? אתה תשב תפקח על הדברים האלה?
לכן הדבר נשאר באיסורו, בין איש בין אשה אסורים להכנס לשם. אלה שנכנסים בעוונות הרבים, הם לא שואלים דת, לא שואלים חכמה, נכנסים אפילו למסגד עומר ששם ודאי היתה העזרה, ונכנסים בפנים בטומאת מת, טמא מת שנכנס לשם חייב כרת כמו שאוכל חמץ בפסח, כמו שאוכל ביום הכיפורים! וכו’ כמו זאת הרשעה וכו’… מה דת יש לה אם נכנסת במקום כרת בבית קדשי הקדשים? נכנסת במסגד עומר בפנים. וכו’. עיין שם באורך. ההדגשות של מרן ראש הישיבה שליט”א. המערכת].1

היתר רבני? רב חרדי מוכר מתיר עליה להר הבית בטבילה והקפדה על המקומות המותרים

להלן הדו שיח של הפעילים החרדים למען העליה להר הבית עם הרב חיים פסח הורביץ, ממנהיגי הציבור החרדי באשדוד, חבר בית הדין “רבני הקריות”, ורבם של חסידי בעלזא באשדוד.

בחילוקי הדעות בין החזון איש הסובר שמצוות כיבוש ארץ ישראל היא אף בזמן הזה לשיטת סאטמר שאסור למרוד באומות עד בוא המשיח. סבור הרב הורביץ הוכרע כשיטת מרן החזון איש זצ”ל, בעקבות כך פנו פעילי הר הבית חרדיים לרב הורביץ ונפגשו עמו השבוע ארוכות (בליל י”ד טבת תשע”ד) במזכירות בד”ץ רבני הקריות של אשדוד.

במהלך הפגישה תיארו הפעילים את המצב העגום כיום בהר הבית. ודיווחו גם כי בכירים במשטרה ובשב”כ מתאוננים על כך שהיהודים אינם באים לממש את זכותם על ההר. הרב הורוביץ נשאל מדוע החשמונאים הרשו לעצמם להיכנס ולכבוש את הר הבית בטומאה, וכיום יש שאוסרים זאת. הרב הורביץ ביקש לטעון – שהחשמונאים פעלו תחת אילוצי כיבוש ומלחמה. והפעילים טענו שגם כיום זהו צורך כיבוש ומלחמה. “הרי כל זמן שאי אפשר לבנות את ביהמ”ק, מוכח שהמקום עדיין טעון כיבוש”. “זה כבר לא תלוי בנשק או בטנקים, אלא בנוכחות יהודית בלבד”, טענו הפעילים. “כמו שנאמר בתחבולות תעשה לך מלחמה”, או כפי שקוראים לזה גורמי ההתיישבות יצירת עובדות בשטח”.

הרב חיים פסח הורביץ והרב מאיר הייזלר הר הבית

הרב חיים פסח הורביץ והרב מאיר הייזלר

בקשר לכך, העלה הרב הורביץ את השאלה “מה תעשו עם רש”י ובעלי התוספות הסוברים שבניין ביהמ”ק יירד מן השמים”? הפעילים השיבו שרש”י ותוס’ מצטטים את המדרש תנחומא, שלעתיד לבוא (לאחר תחיית המתים) הקב”ה יעשה חומת אש מסביב לבית המקדש. אולם אין בכוונת המדרש הנ”ל לחלוק על הסִפְרֵי הקובע שיש מצווה לבנות את ביהמ”ק, בכל הזמנים ובכל הדורות, ככתוב ועשו לי מקדש.

הרב הורביץ תהה “מדוע אתם נופלים עלי – בזמן שיש רבנים יותר גדולים ממני”? הפעילים הבהירו לו שגורל מקום בית המקדש תלוי כעת על דברתו בלבד. מאחר שהוא מפורסם בעולם החסידי כולו, כדיין הפוסק לאמיתה של תורה, מבלי חששות או פחדים וחשבונות פוליטיים כלשהם. עוד טענו בפניו שגם המפורסם שהוא חבר נעוריו של האדמו”ר מתולדות אברהם יצחק, מן הימים שלמדו יחדיו אצל מרן האמרי חיים זצ”ל, מוסיפות לדבריו חיזוק נוסף.

בשלב זה הרב הורביץ הרהר ארוכות וניכר ושקע במחשבות. לאחר דקות ארוכות שאל: “מה יעזור אם הציבור החרדי יתחיל להיכנס ולבקר בתוך הר הבית ???”

הפעילים הסבירו שאם המוני יהודים יתחילו להיכנס להר הבית מידי יום ביומו, אזי המשטרה תתחיל לבצע את הפסיקות וההצעות לחלוקת הר הבית בין ישראל לעמים במתכונת הנהוגה כיום במערת המכפלה. ממילא באותם הימים שהמתחם כולו יהיה בנוכחות יהודית בלבד כגון בשבתות, חגי ישראל, וראשי חודשים. יוכלו להניח גדר ארעי, מסביב לעזרה שזהו מצווה בפני עצמה. והרגל נוכחות היהודים בהר הבית גם תוסיף בעלות ישראל על המקום. ולאחריה כבר נוכל גם להקריב קרבן פסח כמצווה עלינו וכדברי החת”ס בתשובתו המפורסמת לחותנו הרע”א המופיעה בתשובות יור”ד סימן רל”ו.

הרב הורביץ הסכים עם הטענה הזו.

מכאן עברו לדון האם יש צורך בטבילה לפני העליה, שמטרתה כיבוש המקום לידי ישראל. הרב הורביץ לא הסכים לטענה שיש להתיר כניסה להר הבית ללא טבילה לצורך כיבוש. למרות ההלכה שבאם יש טרחה לחפש אוכל כשר בשעת מלחמה, מותר לחיילים לאכול נבילות וטריפות. אין להתיר כניסה להר הבית ללא טבילה על סמך זאת. כיון שאין שום טרחה יתירה בטבילה. אולם, לגבי שטח העזרה עצמה – שם מותר להיכנס בימינו כאשר יש בכך צורך וחשיבות, אף בלא טהרת פרה אדומה כיוון שאין לנו כיום מאפרה.

על טענת הפעילים שישנו טורח מרובה בטבילה במקווה בגלל דיני חציצה וכד’. השיב הרב הורוביץ שרוב דיני חציצה הינן מדרבנן בלבד, ולצורך כיבוש הר הבית אפשר לוותר עליהן.

לשאלת הפעילים האם הם רשאים לפרסם זאת? השיב הרב הורוביץ בחיוב, ובחיוך רחב!