Solar Eclipse – USA August 2017 [5777] and the Homo Sin

posted in: Uncategorized | 0

This post is written 6 days before the eclipse. Solar Eclipse – USA August 2017 [5777] and the Homo Sin According to the Talmud it appears that it is more likely for Divine Retribution to take place over the tremendous … Continued

לאלו שאינם קושרים בעצמם את חוטי הציצית הנמצאים ב-4 כנפות בגדיהם – היזהרו

posted in: Uncategorized | 0

למרות ששמו החברה בכתבה מכונה בשם “משכן התכלת”, החברה הנ”ל מוכרת ציצית בלי תכלת . http://www.bhol.co.il/122291/%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94-%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%A8%D7%99%D7%9D-%D7%A9%D7%96%D7%A8%D7%95-%D7%90%D7%AA-%D7%94%D7%A6%D7%99%D7%A6%D7%99%D7%95%D7%AA-%D7%95%D7%94%D7%95%D7%A6%D7%92%D7%95-%D7%9B%D7%90%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D-.html תביעה ייצוגית: אסירים לא יהודים שזרו את הציציות והוצגו כאברכים יראי שמים, יש מצב שאתם הולכים עם ציצית פסולה; תביעה ייצוגית על סכום עתק, … Continued

אקטיביזם להחזיר את עבודת הקרבנות

posted in: Uncategorized | 0

יש רב חשוב, שלא אזכיר את שמו כאן, שטען, שלדעת הגר”א ותלמידיו אסור לנו בזמן הזה להתעסק בבנין בית המקדש. אני לא מפרש את הגר”א בדרך שלו, ואני סובר שהגר”א כן היה תומך בהשתדלות שלנו לבנין בית המקדש, בזמן הזה. … Continued

60ribo.org.il אתר ששים רבוא

posted in: Uncategorized | 1

[ 60ribo.org.il אתר ששים רבוא     ציטוט מספר קול התור, פרק ה’, שמתאר את שיטת הגר”א להביא את הגאולה, שנכתב ע”י א’ מתלמידיו ז) רבנו ביאר את הפסוק “הקטן יהי’ לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה’ בעתה אחישנה”. חז”ל … Continued